Povjerenstvo za stipendije

Temeljem čl. 23. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 8/17) i Odluke Gradonačelnika Grada Gospića o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2017./2018. godinu te broj i iznos stipendije, Kl: 604-01/18-01/1, Ur.broj:2125/01-02-18-03 od 15. veljače 2018. godine, Povjerenstvo za stipendije dana 27. veljače 2018. godine  raspisuje:

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

I.

Grad Gospić će za školsku/akademsku 2017./2018. godinu dodijeliti 24 stipendije, od kojih 12 za učenike srednjih škola s područja Grada Gospića i 12 za studente s područja Grada Gospića.

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se:

 • 4 stipendije u kategoriji izvrsnost,
 • 4 stipendije u kategoriji deficitarnost,
 • 4 stipendije u kategoriji ekonomski status.

 

Za studente dodjeljuju se:

 • 4 stipendije u kategoriji izvrsnost,
 • 4 stipendije u kategoriji deficitarnost,
 • 4 stipendije u kategoriji ekonomski status.

 

Ukoliko ne bude dovoljan broj kandidata na zasebnoj listi za jednu kategoriju planiranih stipendija, sredstva će se preusmjeriti na listu za drugu kategoriju stipendija.

II.

Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 600,00 kuna mjesečno.

III.

Pravo na Stipendiju Grada Gospića mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija (sveučilišni ili stručni studij):

 • koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Gospića,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole i nisu stariji od 20 godina ili status studenta i nisu stariji od 25 godina.

IV.

Za sve kategorije stipendija vrijede posebni kriteriji sukladno kategoriji stipendije te općeniti kriteriji za sve kategorije.

Na temelju posebnih i općenitih kriterija vrši se bodovanje kandidata za svaku kategoriju stipendije, a sukladno visini bodova utvrđenih u Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/17) utvrđuje se bodovna lista.

V.

Općeniti kriteriji odnose se na sve kategorije stipendija, a obuhvaćaju:

 • sudjelovanje na natjecanjima i postignute rezultate ( za osvojeno 1.,2. i 3. mjesto i sudjelovanje na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima),
 • osvojene nagrade (nagrade fakulteta ili sveučilišta te ostale nagrade vezane za obrazovanje kandidata),
 • objavljene radove (u zemlji i inozemstvu),
 • socijalni status (Kandidat bez oba roditelja (smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i civilnih osoba u Domovinskom ratu, umrli, nestali, nepoznati); Kandidat bez jednog roditelja (smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i civilnih osoba u Domovinskom ratu, umrli, nestali, nepoznati); Kandidat iz obitelji s troje ili više djece, od kojih je barem dvoje na redovnom školovanju; Kandidat iz obitelji s dvoje djece koja su oba na redovnom školovanju; Kandidat s obitelji troje ili više djece od kojih je jedno na školovanju)
 • zdravstveni status (Kandidat s postotkom invalidnosti od 40 do 100%; roditelj (skrbnik) invalid s 80% i više invalidnosti; roditelj (skrbnik) hrvatski vojni invalid s 80% i više invalidnosti).
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu najmanje 6 mjeseci (u oružanim snagama RH-a; pričuvnom sastavu oružanih snaga; MUP-u)

VI.

Posebni kriteriji za kategoriju IZVRSNOST:

 • redoviti učenici srednje škole (od 2. razreda na dalje) s postignutim minimalnim općim uspjehom (prosjek ocjena) u prethodnom razredu 4.50,
 • redoviti studenti (od 2. godine na dalje) fakulteta s najmanje postignutim općim uspjehom u prethodnoj godini školovanja 3.50,
 • za učenike 1. godine srednje škole vrednuje se opći uspjeh (prosjek svih ocjena) u posljednje četiri godine obrazovanja u osnovnoj školi koji ne smije biti manji od 4.50,
 • za studente 1. godine fakulteta vrednuje se opći uspjeh (prosjek svih ocjena) u svim razredima srednje škole koji minimalno mora biti 4.50 te uspjeh ostvaren na obaveznim ispitima Državne mature (hrvatski jezik, strani jezik i matematika).

Posebni kriteriji za kategoriju DEFICITARNOST:

 • učenik ili student školuje se za deficitarno zanimanje koje je navedeno u Odluci o deficitarnim zanimanjima koju je donio Gradonačelnik Grada Gospića na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • redoviti učenici srednje škole (od 2. razreda na dalje) s postignutim minimalnim općim uspjehom (prosjek ocjena) u prethodnom razredu 3.50,
 • redoviti studenti (od 2. godine na dalje) fakulteta s najmanje postignutim općim uspjehom u prethodnoj godini školovanja 3.00,
 • za učenike 1. godine srednje škole vrednuje se opći uspjeh (prosjek svih ocjena) u posljednje četiri godine obrazovanja u osnovnoj školi koji ne smije biti manji od 3.50.
 • za studente 1. godine fakulteta vrednuje se opći uspjeh (prosjek svih ocjena) u svim razredima srednje škole koji minimalno mora biti 3.50 te uspjeh ostvaren na obaveznim ispitima Državne mature (hrvatski jezik, strani jezik i matematika).

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Gospića (Klasa: 604-01/18-01/1, Ur. broj: 2125/01-025-18-03, od 15.veljače 2018.), deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:

Trogodišnji srednjoškolski program:

 • dimnjačar/dimnjačarka,
 • pekar/pekarica,
 • mesar/mesarica,
 • frizer/frizerka.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program:

 • farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka,
 • medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege,
 • dentalna asistentica/dentalni asistent,
 • kozmetičarka/kozmetičar.

Stručni studij:

 • sestrinstvo,
 • predškolski odgoj

Sveučilišni studij:

 • medicina,
 • logopedija,
 • glazbena pedagogija,
 • stomatologija,
 • farmacija,
 • matematika,
 • informatika,
 • psihologija,
 • fizika,
 • kemija,
 • građevinarstvo,
 • socijalni rad.

 Posebni kriteriji za kategoriju EKONOMSKI STATUS:

 • redoviti učenici srednje škole i studenti s težim ekonomskim statusom koji dolaze iz obitelji čiji su prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kn po članu kućanstva.

Ukupna primanja svih punoljetnih članova kućanstva dijele se na broj članova zajedničkog kućanstva iskazan u izjavi priloženoj zahtjevu za dodjelu stipendija.

U prihod kućanstva ne ulazi doplatak za djecu, stipendije, naknade na ime tjelesnog oštećenja te naknade za tuđu njegu i pomoć.

Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva na listi prvenstva za dodjelu stipendija u kategoriji Ekonomski status ostvare isti broj bodova prednost ima podnositelj zahtjeva koji je imao bolji prosjek općeg uspjeha u prethodnoj godini obrazovanja.

VII.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na propisanom obrascu, ovisno o kategoriji stipendije, koji se može dobiti u Gradu Gospiću, Budačka 55, u uredu Pisarnice (I kat, soba br. 37) ili na službenim Internet stranicama Grada Gospića, www.gospic.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (domaćinstva).

VIII.

Uz ispunjen zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i obaveznu dokumentaciju ovisno o kategoriji stipendije kao i ostalu dokumentaciju, ukoliko je posjeduje, a po kojoj ostvaruje dodatne bodove sukladno Pravilniku.

U obrascu Zahtjeva navodi se obavezna dokumentacija za kategoriju stipendije na koju se Zahtjev odnosi.

IX.

Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev, za dodjelu stipendije u kategoriji izvrsnost i deficitarnost obuhvaća sljedeće:

 1. Potvrdu o prebivalištu učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 2. Rodni list (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 3. Domovnicu (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 5. Presliku svjedodžbe prethodnog razreda za učenike (od 2. razreda srednje škole na dalje), a studenti (od 2. godine fakulteta na dalje) potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 6. Preslike svjedodžbi od 5. do 8. razreda osnovne škole za učenike 1. razreda srednje škole,
 7. Preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole te svjedodžbu o položenoj Državnoj maturi sa ocjenama postignutim na obaveznim predmetima (hrvatski jezik, strani jezik i matematika) za studente 1. godine fakulteta,
 • Ostala dokumentacija po kojoj bi učenici/studenti mogli ostvariti dodatne bodove sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića.
 1. Dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezane za kriterije bodovanja,
 2. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranicama Grada Gospića (gospic.hr),
 3. Osobne iskaznice (preslike) svih članova zajedničkog kućanstva,
 4. Potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
 5. Potvrda o sudjelovanju roditelja (ili skrbnika) u Domovinskom ratu,
 6. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
 7. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava),
 8. Izjava – korištenje osobnih podataka (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranicama Grada Gospića (gospic.hr).

X.

Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev, za dodjelu stipendije u kategoriji ekonomski status obuhvaća sljedeće:

 1. Potvrdu o prebivalištu učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 2. Rodni list (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 3. Domovnicu (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 5. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr),
 6. Potvrda Porezne uprave o ostvarenim prihodima svih punoljetnih članova kućanstva u 2017. godini,
 7. Osobne iskaznice (preslike) svih članova zajedničkog kućanstva,
 8. Potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
 9. Presliku svjedodžbe prethodnog razreda za učenike i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine za studente,
 • Ostala dokumentacija po kojoj bi učenici/studenti mogli ostvariti dodatne bodove sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića.

Dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezane za kriterije bodovanja,

 1. Potvrda o sudjelovanju roditelja (ili skrbnika) u Domovinskom ratu,
 2. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
 3. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
 4. Izjava – korištenje osobnih podataka (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranicama Grada Gospića (gospic.hr)

XI.

Prava i obveze korisnika stipendija utvrđuju se ugovorom o stipendiranju koji s korisnicima stipendije (učenik ili student) sklapa Gradonačelnik Grada Gospića sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/17).

XII.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendija treba dostaviti-od 27. veljače 2018. godine do zaključno 13. ožujka 2018. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu:

GRAD GOSPIĆ Povjerenstvo za stipendije, Budačka 55, 53 000 Gospić

„Za natječaj za dodjelu stipendija“ osobno u pisarnicu ili poštom.

Privremena bodovna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Gospića i službenoj web stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

Prigovor na privremenu bodovnu listu podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

O prigovoru Povjerenstvo za prigovor odlučuje u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja prigovora.

Konačna bodovna lista bit će objavljena nakon roka za podnošenje i odlučivanje o prigovoru, a ukoliko nema prigovora na privremenu bodovnu listu ista se smatra konačnom.

Obrazac Zahtjeva i Izjava  o dodjeli stipendija mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Gospića, Gospić, Budačka 55 ili na službenim stranicama Grada Gospića: www.gospic.hr

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

Klasa: 604-01/18-01/2

Urbroj: 2125/01-01-18-01

Gs Press / Povjerenstvo za stipendije

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.