S prvim danima rujna započeli su radovi na uređenju postojeće turističke infrastrukture i dodavanju novih sadržaja  u Pećinskom parku Grabovača. U pripremi je i Međunarodni simpozij “Georaznolikost i geobaština- stanje i perspektive” koji će se održati u Perušiću od 7.-9. listopada 2022. godine.

Gs Press / Javna ustanova “Pećinski park Grabovača”