VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donijela

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA I NJEGOVE ZAMJENICE

I.

Razrješuje se gradonačelnik Grada Gospića i njegova zamjenica koja je izabrana zajedno s njim.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Gospiću za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Gospića.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti gradonačelnika Grada Gospića.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Grada Gospića.

V.

Danom stupanja na snagu ovoga Rješenja prestaje mandat Karla Starčevića, gradonačelnika Grada Gospića i mandat Kristine Prše, zamjenice gradonačelnika koja je izabrana zajedno s njim.

VI.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-09/03

Urbroj: 50301-21/22-24-2

Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Gs Press / NN