VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 86. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

1. Imenuje se JOSIP BROZIČEVIĆ povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Gospića.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i uprave.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost stupanjem na snagu ovoga Rješenja.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 081-01/24-01/03

Urbroj: 50301-15/07-24-02

Zagreb, 28. ožujka 2024.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Gs Press / NN