K O N S T I T U I R A N   ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, 20. SVIBNJA 2020. GODINE

Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije 18. srpnja 2007. godine («Županijski glasnik» br. 13/07).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije,  koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije. Pod mladima se podrazumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Ličko-senjske županije, u dobi od navršenih 15 do 30 godina života, u trenutku podnošenja kandidature.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 • raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira na sjednici Županijske skupštine raspravu i donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Ličko-senjske županije te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije,
 • daje mišljenja, prijedloge i preporuke Županijskoj skupštini o pitanjima i temama od interesa za mlade,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade,
 • daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
 • potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada s financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu,
 • podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Županu i objavljuje na web stranici Županije,
 • po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te obavlja i druge  poslove od interesa za mlade.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih u novom, sedmom sazivu, Županijska skupština izabrala je 27. travnja 2022. godine, na vrijeme od tri godine.

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

 U Savjet mladih za članove su izabrani: Petar Butorac, Mila Dračar, Tomislav Lončarić, Magdalena Marković, Paula Matanović, Nella Novačić, Mihael Orešković, Ema Rukelj, Andrea Rumenović, Nikolina Uzelac i Karlo Župan.

Na I. konstituirajućoj sjednici održanoj danas, 20. svibnja za predsjednika Županijskog savjet mladih Ličko-senjske županije izabran je Petar Butorac iz Gospića, a time konstituiran i Savjet, dok je za zamjenicu predsjednika Savjeta izabrana Mila Dračar iz Perušića.

Konstituirajućoj sjednici novoga saziva Savjeta mladih prisustvovao je Zlatko Fumić, potpredsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije i načelnik Općine Brinje, koji je u ime predsjednika Županijske skupštine Marijana Kustića koji je bio spriječen, otvorio sjednicu te se članovima Savjeta obratio prigodnim riječima i  ohrabrio ih da svojim znanjem i energijom mogu ostvariti sebe i stvarati svoju budućnost na području naše Županije, koja ima toliko potencijala te im zaželio uspjeh u budućem i svakom radu.

Do izbora predsjednika Savjeta, sjednicu je kao najstariji član vodio Tomislav Lončarić iz Senja.

Po izboru predsjednika Savjeta i njegove zamjenice, sjednici se kasnije zbog obveza pridružio i Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry, koji je mlade i buduće ekonomiste, doktore, inženjere pomorskog prometa i srednjoškolce koji će odabrati svoju profesiju u skoroj budućnosti, upoznao s velikim projektima koji su pripremljeni i koji se i ostvaruju na području naše Županije, njezinih općina i gradova, gdje će se stvoriti mogućnost otvaranja novih radnih mjesta i tako ih zadržati, kao i ostale mlade da žive u svojoj Državi, a Ličko-senjska županija će im biti podrška u njihovim programima.

Na kraju je upriličeno zajedničko fotografiranje.

Gs Press