Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa:001-01/23-01/29, URBROJ 519-02-1/6-23-1 od 3.7.2023.), Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Gospića 11. srpnja 2023.g., članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), gradonačelnik Grada Gospića dana 17. srpnja 2023.g. objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

/pilot projekt/

I.

Predmet ovog Javnog poziva je usmjeren na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g. (u daljnjem tekstu: Korisnici) do najvišeg ukupnog iznosa od 19.440,00 eura za sveukupno 10 mladih obitelji i mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore kako slijedi:

 1. 180,00 eura ( 1.356,21 kuna) mjesečno za mladu obitelj sa djecom

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 eura (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023.

 1. 120,00 eura (904,14 kuna) mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023.

II.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Grada Gospića najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Gospića.

Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine.

Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine.

Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi korištenja garaže, izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi i slično.

Korisnici su dužni prijaviti svaku promjenu u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava.

III.

Mladima u smislu ovog javnog poziva smatraju se:

 • državljani Republike Hrvatske;
 • mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave;
 • zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore;
 • da nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
 • čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH;
 • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu.

Mladom obitelji u smislu ovog javnog poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • oba bračna/izvanbračna druga su državljani Republike Hrvatske;
 • oba bračna/izvanbračna druga su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore;
 • bračni/izvanbračni drugovi nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
 • mjesečna primanja oba bračna/izvanbračna druga, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH;
 • bračni/izvanbračni drugovi nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu;
 • ni jednom od bračnih/izvanbračnih drugova nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite.

Mladom obitelji u smislu ovog javnog poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete:

 • roditelj je državljanin Republike Hrvatske;
 • roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposlen za cijelo vrijeme korištenja potpore;
 • roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično;
 • mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH;
 • roditelj nema u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu;
 • roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite.

IV.

Prijava se podnosi na Obrascu SSMO sa pripadajućom dokumentacijom kojom se dokazuje opravdanost dodjele financijske potpore mladim obiteljima i mladima:

 1. preslika osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i bračnog/izvanbračnog druga;
 2. izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika (ako je primjenjivo);
 3. izjava kojom podnositelj potvrđuje da nije u bračnoj odnosno izvanbračnoj zajednici ovjerena kod javnog bilježnika (ako je primjenjivo);
 4. izjava kojom podnositelj i bračni/izvanbračni drug potvrđuju da nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu ovjerena kod javnog bilježnika;
 5. izjava kojom podnositelj i bračni/izvanbračni drug potvrđuju da im nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite ovjerena kod javnog bilježnika;
 6. dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema za podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga (neće se priznati dostava Potvrde o stažu i plaći budući ista ne sadržava potrebne podatke);
 7. rodni listovi za djecu (preslika ili elektronički zapis);
 8. izvadak iz matice vjenčanih ( ne stariji od 3 mjeseca – preslika ili elektronički zapis);
 9. ovjerena obračunska lista plaće podnositelja i bračnog/izvanbračnog druga;
 10. izjava o nepostojanje dvostrukog financiranja – korisnici ne koriste istovjetne potpore od strane JL(R)S, javnih i državnih tijela i slično, ovjerena kod javnog bilježnika;
 11. preslika ugovora o najmu uz dokaz da je ugovor prijavljen Ministarstvu financija odnosno poreznoj upravi;
 12. za osobe koje koriste porodiljni dopust preslika rješenja o korištenju rodiljnog dopusta i potvrda od poslodavca o visini zadnje tri plaće prije korištenja porodiljnog dopusta ili ovjerene zadnje 3 platne liste prije porodiljnog dopusta;
 • Podaci koji se izjavljuje ovjerom od strane javnog bilježnika predlažemo da budu objedinjeni i sadržani u jednoj Izjavi ovjerenoj od strane javnog bilježnika. Pri tome voditi računa da se točno, jasno i razvidno navedenu u Izjavi.
 • U slučaju nejasnoće Grad Gospić tražit će pojašnjenje od Prijavitelja, te ukoliko u roku od 3 dana od dana zaprimanja upita Prijavitelj ne dostavi pojašnjenje smatrat će se da je odustao od prijave.

V.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima javnog poziva neće se razmatrati.

Prijave će se pregledavat redoslijedom zaprimanja do isteka financijskih sredstava.

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Grada Gospića od 17. srpnja 2023. godine ( www.gospic.hr ) sa rokom prijave zaključno 17. kolovoza 2023. do 14,00 sati.

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom (datum i vrijeme naznačeno smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na ovaj javni poziv) ili osobno u Pisarnicu Grada Gospića od 08,00 do 14,00 sati zaključno sa danom 17. kolovoza 2023.g.

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici koja na svojoj poleđini mora sadržavati naziv i adresu podnositelja prijave, a na prednjoj strani:

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55., 53000 Gospić

„NE OTVARATI! – Prijava na javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini“

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana javnim pozivom neće se uzeti u daljnje razmatranje.

Prijave će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja prijava pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pregledu redoslijeda zaprimanja i obrade.

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkima putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: nina@gospic.hr najkasnije do 1. kolovoza 2023. do 23:59 sati.

Gs Press / GRAD GOSPIĆ

PREDLOŽAK IZJAVE

Mjesto i datum

 

Ja, ___________________________, sa adresom prebivališta _________________,

OIB:_______________, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem*:

 1. Da živim u izvanbračnoj zajednici sa ___________________________, OIB: _______________ sa adresom prebivališta _______________________;
 2. Da ne živim u bračnoj odnosno izvanbračnoj zajednici;
 3. Potvrđujem da ja kao podnositelj zahtjeva i moj bračni/izvanbračni drug nemamo u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu;
 4. Potvrđujem da ja kao podnositelj zahtjeva i moj bračni/izvanbračni drug potvrđujemo da nam nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite;
 5. Potvrđujem da kao podnositelj zahtjeva i moj bračni/izvanbračni drug NISMO korisnici istovjetne potpore od strane JL(R)S, javnih i državnih tijela i slično.

Izjavu se daje u svrhu prijave na javni poziv Grada Gospića za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini i u druge svrhe se ne može koristiti.

*izabrati dijelove izjave koji odgovaraju podnositelju zahtjeva, a da izjavljeno bude u skladu sa Javnim pozivom

 

Potpis podnositelja prijave


                                                                                                                Obrazac SSMO

 

 

OBRAZAC PRIJAVE

za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

 

 

 

a)     OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU

 

IME I PREZIME  
KATEGORIJA (zaokružiti) a)      MLADA OBITELJ SA DJECOM

b)     MLADA OSOBA

c)      MLADA OBITELJ BEZ DJECE

 

ADRESA PREBIVALIŠTA (navesti adresu)

 

 
PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA navesti datum od kada  
BROJ TELEFONA/MOBITELA *  
BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA  
DATUM I MJESTO ROĐENJA  
ZAPOSLENI NA: a)               Neodređeno

b)              Određeno u minimalnom trajanju 6 mjeseci

 

IZNOS MJESEČNIH PRIMANJA KUĆANSTVA

 

 
b)     OSNOVNI PODACI O NAJMU
 

ADRESA NAJMA NEKRETNINE

 

 
 

VREMENSKO RAZDOBLJE NAJMA NEKRETNINE

 

 
 • navedeni podatak je poželjno navesti u slučaju potrebne komunikacije

 

 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA:

 

_____________________________