Ličko-senjska županija objavila je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2021. godinu.

Priznanja će se podijeliti u povodu obilježavanja Dana Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine i to u nekoliko kriterija. Detalje javnog poziva možete pogledati ovdje.

J A V N I P O Z I V

za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2021. godinu

Pokreće se postupak za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja, koja će se dodijeliti u povodu obilježavanja Dana Ličko-senjske županije, 23. svibnja 2022. godine i to za sljedeća priznanja:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Ličko-senjske županije Počasnim građaninom može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem pridonio promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije te ostvarenju i razvoju odnosa Županije s drugim županijama, gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.
  2. Nagrade Ličko-senjske županije

Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama za izuzetna postignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, umjetnosti, sporta, tehničke kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih oblasti gospodarskog i društvenog života.

Nagrada Ličko-senjske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavljaju trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincu koji živi na području Županije ili je na njenom području proveo dio života tijekom kojega je postigao izuzetna ostvarenja trajne vrijednosti za Županiju.

Godišnja nagrada Ličko-senjske županije dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi s područja Županije za stvaralački rad i postignuća tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada.

III. Javno priznanje i zahvala Ličko-senjske županije

Javno priznanje dodjeljuje se domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu i promidžbi Županije.

Zahvala se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za humanitarne ili slične pomoći te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. i II. mogu dati članovi Županijske skupštine, Župan, Zamjenici župana, gradska i općinska vijeća s područja Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije, a iz točke III. i pročelnici upravnih tijela Županije.

Kriteriji za dodjelu priznanja:

  1. a) za fizičke osobe

– da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dale trajni doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedine djelatnosti odnosno doprinos promidžbi Županije i Republike Hrvatske, koje u svojoj radnoj sredini uživaju

ugled uzornih stručnjaka te čestitih i vrijednih ljudi.

  1. b) za pravne osobe

– da su ostvarile dobre poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske i dale doprinos međunarodnoj promidžbi Županije i Republike Hrvatske.

Priznanja se mogu dodijeliti i posmrtno.

Prijedlog za dodjelu priznanja obvezno sadrži:

– ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,

– prebivalište i sjedište podnositelja prijedloga,

– osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih

podataka,

– naziv priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,

– obrazloženje prijedloga s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih

radova, analize, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.).

Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, podnose se Odboru za javna priznanja Ličko-senjska županije, ul. dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić do 8. svibnja 2022. godine.

Potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-207, e-mail: gordana@licko-senjska.hr ili tajnistvo@lickosenjska.hr).

P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić