Prema posljednjem razvrstavanju javnih cesta, cestovna mreža županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije ima ukupno 984 kategoriziranih cesta. Po strukturi kolnika 811 km cesta su asfaltiranog kolnika, te 173 km makadamskog kolnika. U 2022. godini planiraju se realizirati aktivnosti na mreži županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije u kojima je upravitelj Županijska uprava za ceste uključena kroz pet različitih programa. Programom redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine, osigurano je 17,75 milijuna kuna. Ugovor za izvođenje radova redovitog održavanja za 2022. godinu zaključen je sa društvom „Lika-ceste“ iz Gospića. Uz trošak zimske službe koji financijski i operativno sa cca 7 milijuna kuna, predstavlja najznačajniju stavku redovitog održavanja, korisnički važna aktivnost je ulaganje u sanaciju kolnika od 6,9 milijuna kuna.  Uz sanaciju svih vrsta kolnika zatvaranjem udarnih jama, biti će na određenim dionicama osigurana i sanacija asfaltnog kolnika strojnom ugradnjom asfaltnog zastora cijelom širinom značajno uništenih kolnika (deniveliranost, raspucanost >50%, opća oštećenost). Po prioritetima, kroz ovaj program planira se obnoviti 15 km završnog asfaltnog sloja najoštećenijih dionica županijskih i lokalnih cesta. Programom izvanrednog održavanja koji su definirani kao zahtjevniji i opsežniji radovi održavanja osigurano je 4,2 milijuna kuna, a odnose se na nastavak modernizacije dionice od 1500 m ceste Glibodol-Dabar, modernizaciju dionice od 1500 m ceste Kosinjski Bakovac-Štirovača, postavljanje nove odbojne ograde duljine 1300 m, te izgradnja semafora sa uređajem za kontrolu brzine kod škole u Udbini. U realizaciji programa izvanrednog održavanja, u dijelu pripremnih i zemljanih radova te izgradnji dijela kolničke konstrukcije dodatno sudjeluju „Hrvatske šume“, a izgradnju semafora kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog programa, sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova RH. Kroz program građenja i rekonstrukcije osigurano je 4,3 milijuna kuna, a isti se odnosi na radove koji se izvode temeljem ishodovanih građevinskih dozvola, a obuhvaćaju troškove izvođenja radova, te prethodnog projektiranja, otkupa zemljišta, te nadzora i kontrolnih ispitivanja. Ovim programom završavaju se radovi na rekonstrukciji ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Senju, kao dio zajedničkog projekta izgradnje fekalne i površinske odvodnje, javne rasvjete, uređenja komunalnih površina i javne ceste, zajedničkog projekta Grada Senja, komunalnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ i ŽUC-a. Također, rekonstrukcijom dionice 617 m, završava se rekonstrukcija glavne pristupne ceste u Kuterevu, čime je značajno povećana sigurnost i udobnost odvijanja prometa na toj cesti. Program izgradnje nove ceste Kosinj most – Bakovac,  L= 6.086,31 m., se  realizira u sklopu  projekta HES Kosinj, čiji je investitor „Hrvatska elektroprivreda“ d.d., Zagreb, koja će financirati troškove izgradnje javne ceste, a nositelj projekta je Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije. U 2021. godini sklopljeni su ugovori: za izvođenje radova na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, vodoopskrbnog  cjevovoda i 10 (20) kV kabela, za  usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te je odabran ponuditelj za kontrolna ispitivanja nad radovima. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 51 milijun kuna, a izvoditelj građevinskih radova je društvo „G.P. Krk“, koje je uvedeno u posao. Planirani rok izgradnje ceste je 24 mjeseca od uvođenja u posao izvoditelja radova. Programom Rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta temeljem posebne odluke Vlade RH u vrijednosti od 2,23 milijuna kuna, izvode se radovi i ostale aktivnosti na modernizaciji dionice L=cca 2000 metara, ceste LC59074(Donji Štrbci(L59073)-Kestenovac). Županijska uprava za ceste je osigurala tehničku dokumentaciju, a društvo „Hrvatske ceste“ će financirati modernizaciju dionice ceste iz prihoda naftnih derivata, temeljem Zaključka Vlade RH o podupiranju projekata rekonstrukcije javnih i nerazvrstanih cesta radi unaprjeđenja stanja kolnika i poboljšanja tehničkih karakteristika prometnica. Društvo „Hrvatske ceste“ je provelo postupak javne nabave, te zaključilo ugovor za izvođenje radova. Izvoditelj radova je uveden u posao 03.05.2022. godine, a rok za završetak radova je kolovoz 2022. godine.

Ravnatelj

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.